Szkolenia

NetWorker Implementation and Administration

czas trwania kursu: 5 dni
data: 10-14.05.2021

Kurs wyjaśnia i demonstruje wdrażanie, konfigurację i używanie NetWorker.

Studenci uczą się, jak wdrożyć komponenty NetWorker, jak zaktualizować serwer NetWorkera do najnowszej wersji oraz jak skonfigurować oprogramowanie NetWorker do działania.

Studenci uczą się również, jak tworzyć i zarządzać kontami użytkowników, jak konfigurować i inicjować tworzenie kopii zapasowych i przywracanie danych oraz w jaki sposób monitorować działanie oprogramowania NetWorker.

Szkolenie obejmuje wykłady oraz praktyczne zajęcia laboratoryjne

Praktyczne zajęcia laboratoryjnie bazują na środowisku przygotowanym z wykorzystaniem możliwie najnowszych wersji serwera NetWorker, Data Domain Operating System oraz pozostałych komponentów wchodzących w skład zajęć laboratoryjnych.

Uczestnicy

Kurs jest przeznaczony dla wewnętrznych i zewnętrznych klientów oraz partnerów firmy Dell, których rolą jest administrowanie systemem kopii zapasowych Dell EMC NetWorker. Kurs dedykowany jest również dla specjalistów ds. Wsparcia oprogramowania oraz dla pozostałych, którzy instalują, konfigurują i wspierają oprogramowanie NetWorker w środowiskach Windows i Linux.

Cele kursu

Po pomyślnym ukończeniu kursu uczestnik powinien potrafić:

Zainstalować serwer NetWorker oraz NetWorker Management Console

 • Korzystać z zasobów NetWorker oraz interfejsów administracyjnych
 • Konfigurować i wykonywać operacje tworzenia kopii zapasowych i przywracania
 • Zarządzać nośnikami i urządzeniami NetWorker
 • Zarządzać bazami danych NetWorker
 • Przeprowadzać operacje klonowania i przenoszenia danych między wolumenami
 • Generować raporty NetWorker
 • Opisać, jak tworzyć kopie zapasowe hostów Windows w celu przywrócenia ich po awarii
 • Wyjaśnić, jak skonfigurować NetWorker w środowisku klastrowym
 • Tworzyć kopie zapasowe i odzyskiwać serwer NetWorker oraz konsolę NMC

Agenda

Koncepcja oprogramowania NetWorker

 • Wprowadzenie do NetWorker
  • Architektura NetWorker
  • Funkcje i możliwości NetWorker
  • Przegląd zarządzania NetWorker
  • Rozwiązania modułowe NetWorker
 • Wprowadzenie do modułów NetWorker
  • Architektura modułu NetWorker
  • Moduł NetWorker dla Microsoft
  • Moduł NetWorker do innych aplikacji Implementacja NetWorker

Implementacja oprogramowania NetWorker

 • Wykonywanie planowania przed instalacyjnego
  • Wykonywanie planowania przed instalacyjnego
  • Licencjonowanie NetWorker
 • Instalacja NetWorker
  • Identyfikacja pakietu oprogramowania NetWorker
  • Instalowanie środowiska uruchomieniowego NetWorker (NRE)
  • Instalowanie serwera NetWorker i oprogramowania NMC w systemie Windows
  • Uruchamianie karty NMC i wykonywanie wstępnej konfiguracji karty NMC
  • Instalowanie oprogramowania klienta i węzła składowania
  • Instalowanie NetWorker Management Web UI (NWUI)
  • Instalowanie i konfigurowanie serwera licencji
  • Kontrolowanie procesów NetWorker

Administracja oprogramowaniem NetWorker

 • Korzystanie z Data Domain do przechowywania kopii zapasowych NetWorker
  • Urządzenia obsługiwane przez NetWorker
  • Integracja NetWorker z Data Domain
  • Najlepsze praktyki w zakresie integracji Data Domain
  • Wymagania dotyczące integracji NetWorker z Data Domain
  • Tworzenie kopii zapasowych w zintegrowanym środowisku DD
 • Śledzenie i zarządzanie mediami
  • Śledzenie i zarządzanie mediami
  • Zewnętrzny węzeł składowania
 • Konfiguracja urządzeń do tworzenia kopii zapasowych i zarządzanie nimi
  • Konfigurowanie i zarządzanie urządzeniami dyskowymi
  • Konfigurowanie i zarządzanie urządzeniami taśmowymi
  • Konfigurowanie i zarządzanie zasobami biblioteki taśmowej
 • Wykonywanie kopii zapasowych
  • Typy kopii zapasowych
  • Polityka ochrony danych oraz NWUI
  • Uruchamianie i monitorowanie kopii zapasowych NetWorker
  • Zaawansowane opcje tworzenia kopii zapasowych
 • Zarządzanie bazą danych NetWorker
  • Przeglądanie i zarządzanie „tracking data”
  • Ręczne zarządzanie bazami danych NetWorker
 • Wykonywanie odzyskiwania NetWorker
  • Omówienie operacji odzyskiwania NetWorker
  • Wykonywanie operacji odzyskiwania pojedynczych plików
  • Wykonywanie operacji odzyskiwania Save Set’ów
  • Wykonywanie operacji odzyskiwania „Directed”
  • Wykonywanie operacji odzyskiwania migawek systemu plików
 • Wykonywanie klonowania i przemieszczania
  • Wykonywanie klonowania
  • Wykonywanie „Clone-Controlled Replication”
  • Wykonywanie operacji przenoszenia danych
 • Bezpieczeństwo oprogramowania NetWorker
  • Funkcje bezpieczeństwa NetWorker
  • Usługa uwierzytelniania NetWorker, AuthC
  • Narzędzia do konfiguracji i zarządzania AuthC
  • Konfigurowanie uwierzytelniania zewnętrznego
  • Kontrola dostępu: role użytkowników NMC
  • Uwierzytelnianie tokena i komendy CLI
  • Logi usługi uwierzytelniania NetWorker
  • Zarządzanie wieloma serwerami NetWorker w NMC
  • Opcje konsoli NMC
  • Baza danych zasobów NetWorker (RAP)
  • Rejestrowanie audytu bezpieczeństwa
  • Logi serwera NetWorker oraz konsoli NMC
  • Konfiguracja NetWorker w środowisku z zaporami sieciowymi
  • Porty serwisowe i porty połączeń
  • Wymagania dotyczące portów dla usług NetWorker
  • Konfigurowanie zakresów portów NetWorker
  • Zakresy portów serwisowych dla serwera NMC
  • Konfiguracja zapory
  • Narzędzia
 • Administrowanie NetWorker
  • Alerty oraz zdarzenia oprogramowania NetWorker
  • Uruchamianie raportów
  • Dostosowywanie raportów
  • Powiadomienia NetWorker
  • Efektywne zrównoleglenie zadań
  • Zarządzanie bazami danych NetWorker
  • Podział serwera NetWorker na tenanty (Multi-Tenancy)
  • Tworzenie „Restricted Data Zone”
 • Odzyskiwanie hostów Windows i środowisk klastrowych
  • Odzyskiwanie hostów klientów NetWorker Windows
 • Odzyskiwanie serwerów NetWorker i NMC
  • Ochrona baz danych konsoli i serwera NetWorker
  • Odzyskiwanie serwera NetWorker

Poprzez naciśnięcie przycisku WYŚLIJ oświadczasz, że akceptujesz postanowienia Regulaminu Serwisu oraz, że zapoznałeś/łaś się z informacjami zamieszczonymi w Polityce Prywatności